Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a VF Automatika Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft (székhely: 2220 Vecsés, Magyar utca 29; telephely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140. cg: 13-09-093425; adószám: 12970814-2-13), a továbbiakban mint Szállító vagy Vállalkozó részére adott mindazon megrendelésekre és megbízásokra érvényesek, amikor a Szállító és a Megrendelő (a továbbiakban: Felek) írásban külön vállalkozási szerződést nem kötöttek, vagy a megrendelésben, illetőleg szerződésben, nem állapodtak meg az alábbi feltételekről eltérően.

 1. A szerződés létrejötte
  1. A Szállító által készített ajánlat vagy szerződés tervezet minden esetben tartalmazza a termék vagy szolgáltatás megnevezését, az egységárat, a devizanemet, a várható szállítási határidőt, a paritást és az ajánlat érvényességi idejét. Ugyancsak tartalmazza az ajánlat számát és az ügyintézőjének a nevét is.
  2. A szerződés azáltal lép életbe, hogy a Megrendelő írásban elfogadja a Szállító (ugyancsak) írásban adott ajánlatát vagy szerződés tervezetét. Szóbeli ajánlatkérésre a Szállító kizárólag tájékoztató jelleggel ad ajánlatot, amely a Megrendelő részére semmiféle hivatkozási alapot nem jelenthet a későbbi ügyletekben.
  3. Amennyiben a Megrendelő a Szállító ajánlatának vagy szerződés tervezetének egyes részeit nem, vagy az eredetitől eltérő tartalommal, esetleg annak érvényességi idején túl fogadja el, azt a Szállító új ajánlatnak tekinti. Ezen esetekben a szerződés a Szállítónak a módosított tartalmat, illetve az érvényességi időn túli kézhezvételt elfogadó írásbeli nyilatkozatával jön létre.
  4. A Megrendelő a Szállító által adott ajánlat harmadik fél részére történő továbbítására semmilyen formában nem jogosult.
 2. A teljesítés
  1. A Szállító a szerződést az árunak vagy szolgáltatásnak a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadással teljesíti, amely egyben a szerződés teljesítésének az időpontja is. A Szállító az árut szállítólevéllel adja át. Szolgáltatás esetében a szerződés teljesítése átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik. A teljesítés időpontja ez esetben az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.
  2. A teljesítés helye egyéb rendelkezés hiányában, áruk esetében a Szállító telephelye.(1108 Budapest, Gyömrői út 140.) A Szállító a megrendelt árukat – amennyiben nem a Megrendelő vagy annak a megbízottja szállítja el - megbízott fuvarozóval a Megrendelő telephelyére szállíttatja, amelynek költségéről a Szállító a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja.
  3. A Szállító a teljesítést vagy szolgáltatást szüneteltetheti vagy megtagadhatja, ha a Megrendelő a saját szolgáltatását, kötelezettségét nem teljesíti vagy a Ptk. 281. §.(2) bekezdésében rögzített körülmények valamelyike bekövetkezik.
  4. A szerződésben foglalt határidő a teljesítés végső határideje. A Szállító a Megrendelőt minden esetben tájékoztatja a várható szállítási határidőről, amelyet a gyártói visszaigazolások alapján határoz meg. Amennyiben a gyártói szállítási határidőben változás következik be, erről Szállító a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Szállító jogosult elő- és részteljesítésre, valamint ezen teljesítések részszámlázására is. A Szállító nem felel olyan teljesítési elmaradásokért, késedelmekért vagy károkért, amelyek tőle független és általa nem befolyásolható események miatt következtek be.
  5. A Szállító értesíti a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról (áru beérkezéséről). Ha a Megrendelő ezen időpontot követő 8 munkanapon belül a megrendelt áru(k) átvételéről, elszállításáról nem gondoskodik, a Szállító jogosult, ám nem köteles azt a rendelkezésre álló bármely alkalmas fuvareszközzel a Megrendelő költségére és felelősségére annak telephelyére, címére szállítani vagy szállíttatni, vagy a teljesítés szerződéses értékét alapul véve, napi 0,5%-os díj felszámítása fejében azt tárolni, továbbá a teljesítést számlázni. Ezen esetben a teljesítés valamennyi joghatása átvétel hiányában is bekövetkezik.
  6. A megrendelés lemondását a Szállító a megrendelés beérkezésének napjától számított 5 munkanapon belül tudja elfogadni következmények nélkül. 5 munkanapon túli lemondás esetén a Megrendelő köteles megfizetni a Szállító addig felmerült költségeit, minimálisan a rendelési érték 50%-át. Amennyiben a Szállító a Megrendelőt az árunak a Szállító raktárába való beérkezéséről tájékoztatta, a Megrendelő köteles az szerződés teljes ellenértékét megfizetni. A Szállító a Megrendelő tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségének akkor is eleget tett, ha annak tudomásul vételét a Megrendelő nem igazolja vissza.
  7. Áru(k) visszavétele. A Szállító a leszállított áru visszavásárlására semmilyen körülmények között nem kötelezhető. A Szállító jogosult annak eldöntésére, hogy méltányossági alapon az árut visszavásárolja-e vagy nem. A visszavásárlás alapvető feltétele, hogy az áru sértetlen legyen a gyári csomagolásában. A visszavásárlási érték a Szállító és a Megrendelő egyedi megállapodásának tárgyát képezi. A szállító a már beépített és később kiszerelt árut még kivételes esetben sem vásárolja vissza.
 3. Minőség
  1. A termékek (áruk) minőségét a gyártómű szavatolja. A Megrendelő felelőssége, hogy az átvett árut, illetőleg az áru csomagolásának sértetlenségét ellenőrizze.
  2. A Megrendelő a teljesítés megfelelőségéről haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítést követő 7. naptári napon belül köteles meggyőződni és esetleges kifogását írásban a Szállítóval közölni. Ennek elmulasztásával vagy késedelmével összefüggésben felmerült károk megtérítését a Szállítóval szemben nem érvényesítheti.
 4. Garancia
  1. Amennyiben a külön Vállalkozási Szerződés másképp nem rendelkezik, a Szállító által forgalmazott termékekre, műszerekre, valamint az összeépített irányítástechnikai rendszerekre vonatkozó garancia a joghatályos törvényekben foglaltak szerint 12 hónap.
  2. A különféle eszközöknek, műszereknek és rendszereknek a gépkönyvben előírtaktól eltérő beépítése és/vagy alkalmazása esetén a Szállító garanciális kötelezettsége automatikusan megszűnik. A garanciális kötelezettség megszűnik akkor is, ha az eszközön, műszeren vagy berendezésen illetéktelen beavatkozás történt vagy annak nyomai láthatók.
  3. A gépkönyv és a beépítési vagy telepítési útmutatókban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő hibák és károsodások esetén a Szállító a termékekre garanciát nem vállal.
  4. A garanciára vonatkozó további kérdésekben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok előírásai az irányadóak.
 5. Fizetési feltételek
  1. A szerződésben foglalt ár kifizetése a szerződés teljesítése után, a Szállító által kiállított számla alapján válik esedékessé az ajánlatban megadott, illetőleg a számlán feltüntetett határidővel. A fizetés általában átutalással történik, de a Szállító és a Megrendelő ettől eltérő fizetési formában is megállapodhat. Új Megrendelőtől az első vásárlás alkalmával csak előre fizetés vagy készpénzes fizetés fogadható el. A Szállító által leszállított és a Megrendelő által átvett áru mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg azt a Megrendelő teljes egészében ki nem fizette. Amennyiben a Megrendelő az árut a 2. írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti ki, akkor a Szállító jogosult az árut a Megrendelő telephelyéről elszállítani. Ez esetben a Megrendelő köteles az áruhoz való hozzáférést és elszállíthatóságot biztosítani.
  2. A Megrendelő – külön megállapodás hiányában- nem jogosult beszámítás céljából vagy (pl. szavatossági célú) biztosíték gyanánt a számlaérték egészét vagy annak bármekkora részét visszatartani.
   Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértékét a hatályos jogszabályok határozzák meg.
 6. Egyéb rendelkezések
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi olyan adás-vételi ügyletre vonatkoznak, amelyekről nem készül külön Vállalkozási Szerződés. Vállalkozási szerződések esetében a vállalási díjat illetően a Magyar Mérnöki Kamara mindenkori díjszabása a mértékadó. A Szállító ajánlata minden esetben tartalmazza az ajánlat számát és az ügyintézőjének a nevét. A Megrendelőnek ezekre való hivatkozása a kapcsolattartás és ügyintézés során elengedhetetlen. A megrendelésnek ugyanakkor tartalmaznia kell a Szállító ajánlati számát, a megrendelés számát és a Megrendelő ügyintézőjének a nevét. Ezek elmaradásából eredő késedelmekért, károkért a Szállító nem vállal felelősséget.
  2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
  3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitákat előzetes egyeztetés keretébe rendezik, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, s ezen esetekre kikötik a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékességét.